Alacağın Temlik Sözleşmesi

Alacağın Temlik Sözleşmesi

DİLEKÇE BURADA

 

TEMLİK SÖZLEŞMESİ

 

TEMLİK EDEN     :

TEMELLÜK EDEN:

MUHATAP             :

TEMLİK KONUSU

VE MİKTARI         : Temlik Edenin, Muhataptan olan ............TL alacağının  

  aşağıdaki şartlarla ………….. A.Ş.’ye temlik

  edilmesinden ibarettir.

 

TEMLİK ŞARTLARI:

1)   Temlik Eden ............................... Temellük Eden ....................A.Ş. ile arasında imzalanmış bulunan, ........................... tarih ve A1 .no.lu faktoring sözleşmesine istinaden yaptığı her türlü hukuki işlemlerden dolayı doğmuş ve doğacak borçlarına tahsilinde mahsup edilmek üzere, Muhatap ....................................................... nezdinde .HİZMET satışı işinden doğmuş ve doğacak aşağıda ayrıntılı dökümü yapılmış olan faturalar ile ilgili .............................-TL (Y/............... KURUŞ) lık alacağının tamamını, bütün hakları ile birlikte ....................A.Ş.’ye kayıtsız şartsız ve gayrikâbili rücu olmak üzere Borçlar Kanununun 183. ve devamı maddeleri gereği devir ve temlik etmiştir.

 

2)   Temlik Eden, Muhatap’tan, temlik olunan miktar kadar alacaklı olduğunu ve bu alacağını, daha önce hiç kimseye temlik etmediğini, kabul ve beyan etmektedir.

 

3)   Temlik Eden, Temlik Edilen alacağın varlığından ve temlik borçlusu Muhatap’ın aczinden sorumlu olduğunu, temlik konusu alacak temlik borçlusu Muhatap tarafından Temellük Edene ödeninceye kadar, borçtan sorumlu olmaya devam edeceğini, temliğe rağmen lehine temlik yapılanın alacağının tamamı için temlik edene karşı haciz ve iflas yolu ile takipte tam yetkili olduğunu, temlik edilen alacağın temlik borçlusu tarafından ödenmemesi halinde, Temlik Edene başvurulmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4)   Temlik Eden, iş bu temliknamenin bir nüshasını, bilgi ve gereği için Muhatap ............................ ne ibraz ederek, temlik sözleşmesinin Muhatap’a iletildiğine dair, Muhatap tarafından düzenlenerek verilmiş bulunan teyid yazısını, Temellük Eden ……………… A.Ş.’ye ibraz etmekle yükümlü bulunduğunu kabul ve beyan eder.

Muhatabın, iş bu temliknamenin tebellüğünü müteakkip, temlik muvacehesinde Temlik Edene karşı olan tediye vecibesini, Temellük Eden ....................A.Ş.’ne tediye etmesi gerekmektedir.

 

5)   Temlik Eden, Temellük Eden ....................A.Ş.’nin, temlik konusu olan ve aşağıda dökümü yapılan, hak ve alacakları bu temlik dolayısıyla, doğrudan Muhataptan veya havale edilecek sair makam, mercii, mahal ve vezneden, talep ve tahsil ettiğinde borcuna mahsup etmeğe yetkili bulunduğunu, bu temliğin müstakilen bir tediyeyi kapsamadığını, sadece ....................A.Ş.’nin Muhatap’tan tahsilat yapması halinde, borçtan bu miktar indirim yapılacağını, bunun dışında borçtan herhangi bir azalmanın söz konusu olmayacağını ve iş bu temlikten dolayı ....................A.Ş.’nin hiçbir mükellefiyet ve vecibe yüklenmeyeceğini kabul  ve beyan eder.

 

6)  Temlik Eden, Muhatap’ın, Temellük Eden’e karşı BK m.188 uyarınca, takas dahil herhangi bir def’i ileri sürmesi durumunda, temlik konusu borçtan sorumlu olacağını, ayrıca Temellük Eden’in Muhatap’a karşı yapacağı, her türlü dava ve takip nedeni ile doğabilecek tüm masrafları ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7)  Temlik Eden ile Temellük Eden arasında düzenlenmiş Faktoring Sözleşmesi hükümleri saklı olup, Temlik Eden iş bu temlik sözleşmesi sebebiyle doğabilecek her türlü vergi yükümlülüğünün, kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.

 

8)  Temellük Eden de söz konusu şartlarla yukarıda birinci maddede yazılı alacağı, temlik aldığını kabul ve beyan eder.

 

9)  ………………… tarihinde düzenlenmiş bulunan, iş bu sözleşmenin uygulanmasından ötürü, taraflar arasında doğacak her türlü hesap ve sair hususlardaki ihtilafların hallinde, Temellük Eden’in Ticari defter ve kayıtları tek taraflı kesin delil niteliğinde olup, taraflar bu hususu ve İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlük’lerinin yetkisini kabul ve beyan ederler.

 

FATURA DÖKÜMÜ        :

 

 FATURA TARİHİ                       NO                 TUTAR(KDV DAHİL)   VADE

 

 

                                                                               TOPLAM               

 

TEMLİK EDEN                                                    TEMELLÜK EDEN


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi