Alacağı Temlik Etme

 

ALACAK TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ

 

 

1. -  SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 

Temlik Eden               :

 

Temlik Alan                :          

 

2. - TEMLİK SÖZLEŞMESİNİN MUHATABI VE KONUSU

 

2.1 Temlik Sözleşmesinin Muhatabı

 

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ (EPİAŞ)

 

Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199 Plaza No:199 Şişli İstanbul

 

2.2 Temlik Sözleşmesinin Konusu

 

İşbu temlik sözleşmesi; Temlik Edenin, EPİAŞ nezdinde elektrik piyasası dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri nedeniyle doğacak bakiye alacaklarının EPİAŞ tarafından temlik onay tarihinden itibaren ……….. tarihine kadarki döneme ait (tüm gecikme zammı alacakları dâhil) …………..-TL (……….. Türk Lirası)’lik kısmının, (aylık ……TL’lik kısmının)Temlik Alan tarafından Temlik Eden lehine TL (veya bundan sonra yasa ve genel düzenlemeler çerçevesinde kabul edilebilecek başkaca bir Türk Parası cinsi) veya döviz/dövize endeksli olarak (yabancı para üzerinden/yabancı para ölçüsü ile) açılmış/açılacak, kullandırılmış/kullandırılacak bilcümle kredilerin, risklerin ve fer’ilerinin teminatlarından birini teşkil etmek üzere, Temlik Edenin Temlik Alana karşı kredi ilişkileri gereği doğmuş ve doğacak bilcümle borçları için Türk Borçlar Kanunu’nun 183. ve devamı maddeler veya bu düzenlemeler yerine geçecek hükümler uyarınca ve kayıtsız, şartsız, gayri kabil-i rücu olarak devir ve temlik edilmesine ilişkin koşullarını düzenler.

 

3. - TEMLİK MİKTARI : ……..……..-TL (………………..……… Türk Lirası)

 

Gün Öncesi ve Gün İçi Piyasalarına ilişkin temlike konu avans ödemeleri ………….. (bu kısımda “günlük” veya “aylık” şeklinde tercihte bulunulması gerekmektedir) olarak temlik ödemesine konu olacaktır.

 

 

4. – TEMLİKE KONU ALACAĞIN GÖNDERİLECEĞİ BANKA VE IBAN NUMARASI

           

…………………………………………

 

5. - TEMLİK EDEN VE TEMLİK ALANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

İşbu temlik sözleşmesi ile Temlik Eden ve Temlik Alan aşağıda yer alan hususları kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

 

5.1. Temlik Edenin, EPİAŞ nezdindeki elektrik piyasası dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri nedeniyle doğacak hak ve alacaklarından yukarıda yazılı olan kısmını, yasal ve sözleşmeden kaynaklanan tüm ferileri, senetler ile birlikte temlik edildiğini/alındığını, gerekmesi halinde hak ve alacaklara ilişkin tüm belgelerin devir, teslim, ciro ve sair işlemlerin gerçekleştirileceğini,   

 

5.2. İşbu Alacağın temliki sözleşmesinin 2. bölümünde belirtilen borçların temlik konusu hak ve alacakları kayıtsız, şartsız ve gayrıkabili rücu olarak temlik edildiğini/alındığını, işbu temlikin ifa uğruna edim olarak yapıldığını, temlik konusu hak ve alacak üzerinde Temlik  Edenin herhangi bir mülkiyet, hak ve alacak hakkının kalmadığını ve söz konusu alacağın Temlik Alanın mülkiyetinde olduğunu,

 

5.3. İşbu  sözleşmeye konu (temlike esas hak ve alacakların daha önce hiçbir gerçek ya da tüzel kişiye temlik edilmediğini, bundan sonra da edilmeyeceğini,)[1] işbu hak ve alacaklar üzerinde hukuki ve/veya akdi temlik yasağı ile rehin, haciz, tedbir gibi adli ve/veya yetkili idari makam ve/veya mercilerce konulmuş temliki engelleyen herhangi bir takyidatın bulunmadığını,

 

5.4. Temlik edilen/alınan hak ve alacakları azaltacak, erteleyecek işlemler yapmamayı, başkasına temlik, rehin ve sair suretle sınırlamamayı, 

 

5.5. Temlik konusu tutarların EPİAŞ tarafından hiç ödenmemesi veya eksik ödenmesi veya herhangi bir şekil ve surette Temlik Edene ödenmesi halinde, ödenmeyen ve/veya eksik ödenen miktarın talep edildiği tarihten itibaren ….….. gün içinde Temlik Eden tarafından Temlik Alana nakden ve def’aten ödeneceğini, 

 

5.6. Temlik Eden temlike konu alacağın tahsilini teminen her türlü fiili ve/veya hukuki yardımda bulunacağını, en son aşamaya kadar edimlerini yerine getireceğini, Temlik Alanın temlik konusu alacağı tahsil için masraf, vergi, harç, resim, fon, avukatlık ücreti ve sair nedenlerle yapacağı ödemelerin tamamından Temlik Edenin sorumlu olacağını, Temlik Alanın  tahsil edilen bedellerden öncelikle bu ödemeleri mahsup edebileceğini,   

 

5.7. Temlik konusu alacağın Temlik Alana ödeninceye kadar tüm borçların aynen devam edeceğini, belirlenen borçtan ve borcun (alacağın) ödenmemesinden Temlik Edenin sorumlu olacağını,

 

5.8. Kredilerin ödenmesini temin amaçlı olarak yapılan işbu temlik sözleşmesi ile ilgili olarak esasen hiçbir harç, vergi, resim vs. olmamakla birlikte, böyle bir harç, vergi, resim, ücret vs.’nin doğması halinde tüm ödemelerin Temlik Eden tarafından yapılacağını,

 

5.9. İşbu temlik sözleşmesinin, Temlik Edenin borçlarının, yenilendiği, ertelendiği ve ödendiği anlamına gelmediğini,

 

5.10. Temlik Alanın yapılan ödemelerin yeterliliği konusunda araştırma, temlik edilen alacağın tahsilini sağlamak için icra takibi veya dava açmak gibi herhangi bir işlem yapmak  zorunluluğu bulunmadığından tahsil işlemlerinin yapılmaması, geç yapılması, gereği gibi yapılmaması, hak ve alacakların zamanaşımına uğraması, hak düşürücü sürenin geçmesi ve sair sebeplerden dolayı temlik konusu alacağın tahsil edilmemesinden EPİAŞ’ın hiçbir sorumluluğunun bulunmayacağını, 

 

5.11. Temlik Alanın, temlik nedeniyle tahsil edeceği paraları borçlardan dilediğine ve veznesine yatırıldığı ve hesaplarına intikal ettiği tarihi takip eden iş günü valör alınmak sureti ile mahsup edebileceğini,

 

6.- GENEL TEMLİK ŞARTLARI

 

Temlik Eden ve Temlik Alan işbu bölümde belirtilen Genel Temlik Şartlarını kabul ve taahhüt etmektedirler.

 

6.1. Temlike konu alacakların, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında, dengeleme ve uzlaştırma faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklar ve haklar ile sınırlı  olduğunu,

 

6.2. Dengeleme ve uzlaştırma faaliyetlerine ilişkin olarak EPİAŞ’a verilecek teminatların temlik edilemeyeceğini,

 

6.3. EPİAŞ tarafından yabancı bankalara TL transferinin yapılmasının mümkün olmaması nedeniyle, işbu temlik sözleşmesinin 4. bölümünde bildirilecek banka ve IBAN numarasının Türkiye’de faaliyet gösteren bir banka ve IBAN numarası olması gerektiğini; EPİAŞ’ın temlik sözleşmesi gereği Temlik Eden ile Temliki Alan arasında belirlenecek aylık veya günlük tutarları, alacağın doğması halinde TL olarak temlik sözleşmesinde bildirilen banka hesabına ödeyeceğini,

 

6.4. Gün Öncesi Piyasası ve Gün İçi Piyasası ticaretine ilişkin avans ödemeleri günlük veya aylık yapıldığından, temlike konu avans ödemelerinin günlük veya aylık olması yönündeki tercihin işbu temlik sözleşmesinin 3. bölümünde belirtildiğini,

 

6.5. Temlik sözleşmesi gereği Temlik Eden ile Temlik Alan arasında belirlenen aylık veya günlük ödeme tutarlarının, temliknamenin 4. bölümünde belirtilen Temlik Alanın banka hesabına, EPİAŞ’ın nakit durumu da dikkate alınarak, öncelikle EPİAŞ’ın alacakları ve kamu alacakları (vergi, sigorta vs.) düşüldükten sonra kalan net alacağın ödeneceğini,

 

6.6. Temlik sözleşmesi gereği Temlik Alana ödenecek son tutarın, ödeme bitimine 45 gün kala Temlik Eden ile Temlik Alan tarafından EPİAŞ’a yazılı olarak bildirilmesinin gerektiğini, aksi halde yapılacak fazla ödemeden EPİAŞ’ın sorumlu olmayacağını,

 

6.7. Hesap mutabakatları Temlik Eden ile Temlik Alan tarafından yapılacak olup, EPİAŞ’ın bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, ihtilaf olması halinde ise ihtilafa EPİAŞ’ın taraf olmayacağını,

 

6.8. EPİAŞ nezdinde doğacak alacak tutarının, Temlikname gereği aylık ödenecek tutardan az olması durumunda yapılacak eksik ödemeden dolayı EPİAŞ’ın sorumlu olmayacağını

 

6.9. Temlik edenin; EPİAŞ’tan dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri nedeni ile her gün ve/veya ay alacağının doğmayabileceğini, bu nedenle temlik süresi içerisinde her gün ve / veya ay EPİAŞ tarafından temlik alana ödeme yapılmayabileceğini; belirtilen nedenle temlik edilen tutarının tamamının iş bu sözleşmede öngörülen 10 yıl içerisinde temlik alana EPİAŞ tarafından ödenemeyebileceğini; bu halde temlik sözleşmesinin kayıtsız şartsız sona ermiş olacağını ve bakiye miktarın EPİAŞ tarafından ödenebilmesi için yeni bir temlik sözleşmesi yapılması ve EPİAŞ’ın onayına sunulması gerektiğini; süresi 10 yıldan fazla olan temliknameler kapsamında; temlik edilen tutara ulaşılmaması durumunda 10 yıllık sürenin bitiminden 3 ay önce Temlik Eden ve Temlik Alanın talebi doğrultusunda, EPİAŞ’ın onayı ile temlik konusu tutar değiştirilmeksizin, temlik süresinin temlik sözleşmesinde yer alan süre doğrultusunda uzatılabileceğini,

 

6.10. EPİAŞ temlik sözleşmesi gereği yapacağı ödemelerden kaynaklanacak havale, komisyon, vergi vb. masraflardan sorumlu olmayacağını; bu gibi zorunlu kesintilerin olması halinde EPİAŞ tarafından yapılan ödemenin eksik ödeme olarak nitelendirilmeyeceğini,  

 

6.11. EPİAŞ’ın sadece temlik edilen tutarı ödemekle yükümlü olacağını, bu tutarları ödemede gecikme olması durumunda Temlik Alan tarafından EPİAŞ’a gecikme zammı, faiz tahakkuku ve yasal takip yapılmayacağını,

 

6.12. Temlik sözleşmesinin bitiş tarihinin iş günü olarak belirleneceğini,

 

6.13.Temlik sözleşmesinin imzalanmış olmasının 2. bölümde belirtilen hiçbir borcun yenilendiği, ertelendiği ve/veya ödendiği anlamına gelmediğini, 

 

6.14. Temlik konusu hak ve alacakların tahsil edildiği oran ve miktarda ve tahsil edildikleri tarihlerde Temlik Alan ile Temlik Eden arasındaki sözleşme hükümlerine göre borca mahsup edileceğini; işbu temlik sözleşmesinin, müstakilen bir ödeme ve süre verilmesi anlamına gelmediğini, temlik sonucu tahsilât yapıldığı oranda borcun sona ereceğini;

 

6.15. Asıl borcun yabancı para olması ve temlik bedellerinin EPİAŞ tarafından TL olarak ödenmesi durumunda, bu tutarın ödeme tarihindeki döviz satış kuru (Temlik Alanın banka olması halinde temlik alan bankanın ödeme tarihindeki döviz satış kuru üzerinden, temlik alanın banka dışında bir kişi ya da tüzel kişi olması durumunda ise ödeme tarihindeki merkez bankası döviz satış kuru üzerinden) üzerinden yabancı paraya çevrilerek işbu temlik sözleşmesi hükümlerine göre borca mahsup edileceğini, 

 

 

6.16. İşbu temlik sözleşmesinde belirtilen adreslerdeki değişikliklerin noter aracılığı ile temlik sözleşmesinin 1. bölümünde yer alan ilgililere bildirilmemesi halinde, mevcut adreslere çıkarılacak her türlü tebligatın ulaştığı tarihin tebellüğ tarihi olacağını ve ilgililere yapılmış sayılacağını,

 

6.17. Temlik Sözleşmesi kapsamında Temlik Eden Tüzel kişilik olacağını, Santral HES,  RES v.b. adlarla temlik yapılmayacağını,

 

6.18. EPİAŞ’ın iş bu Temlik Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi kullanabileceğini, temlikin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki temlik eden piyasa katılımcısının kendi adına açılmış ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından bloke edilmiş hesapları üzerinden gerçekleştirilmesine muvafakat ettiklerini, Temlik Alan ile Temlik Eden’in bu hususu bildiklerini ve kabul ettiklerini, iş akışının bu şekilde kurulmuş olmasından ve EPİAŞ tarafından Temlik eden adına yürütülecek iş ve işlemlerden kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan dolayı EPİAŞ’ı sorumlu tutmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 

7. YETKİLİ MAHKEME

 

7.1. İşbu temlik sözleşmesinin uygulanması nedeni ile doğacak uyuşmazlıklarda ………… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

 

TEMLİK EDEN                                                   TEMLİK ALAN[1] Bu bölümde yer alan ifade Temlik Alan ve Temlik Edenin ortak talepleri neticesinde temlik sözleşmesi kapsamından çıkarılabilir.

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi