Fesih İhtarname Örneği

Fesih İhtarname Örneği

DİLEKÇE BURADA

 

………….. NOTERLİĞİ’NE

 

 

KEŞİDECİ                         : -----T.C ----             

VEKİLİ                              : A.v……..

ADRES                               :                       

MUHATAP                        :          

 

İ H T A R    K O N U S U             : ………..sözleşmesinin fesih bildiriminden ibarettir.     

Sayın muhatap,

Bildiğiniz üzere firmanıza ……………. tarihinde ….. Noterliği’nin …….. yevmiye nolu ihtarnamesi ile 15 günlük önel verilmiş ve sözleşme şartlarına uyulması aksi halde sözleşmenin fesh edileceği ihbar edilmişti.

Gönderilen ihtarnamenin …………… tarihinde tebliğ edilmesine rağmen aradan geçen süre içinde ilk ihtarımızda belirttiğimiz hususlarda gerekli önlemler alınmayarak sözleşmenin feshi için gereken koşulların oluşmasına sebebiyet vermiş buluyorsunuz.

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle; sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh ettiğimizi, ayrıca sözleşmenin feshine sebebiyet vermeniz ve kusurunuzdan dolayı firmamızın oluşmuş ve bu nedenle oluşacak menfi ve müspet zararları ile sözleşmeden doğan talep haklarımızı saklı tuttuğumuzu ihtar ediyoruz.

Sayın noter maruz hususların muhatabınca malumu olması için işbu ihtarımızın bir suretinin muhatabına tebliğini bilvekâle rica ederim. …/…./……..

Keşideci Ad-Soyad

İmza

Eki:    Vekâletname        


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi