Kademe ilerlemesi disiplin cezasına karşı iptal Dilekçesi

Kademe ilerlemesi disiplin cezasına karşı iptal Dilekçesi

DİLEKÇE BURADA

 

Yürütmenin Durdurulması İstemlidir.

Duruşmalıdır.

………..  İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

 DAVACI                    : ….T.C…..

ADRES                       :

DAVALI                     :

TEBLİĞ TARİHİ       :

DAVANIN KONUSU : ….. olarak görev yapmakta iken  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin (D) fıkrasının .. bendine göre bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesine ilişkin  ...... tarih ve  ….….. sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle oksun kalacağım parasal haklarımın yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesine ayrıca 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağından yürütmenin durdurulması istemidir.

 

AÇIKLAMA: ….. olarak görev yapmaktayım. Görevimde başarılıyım. Sicillerim iyi ve çok iyi olup dava konusu işleme kadar herhangi bir disiplin cezam da bulunmamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin (D) fıkrasında, “Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 

a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

b) Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek,

c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

g) (Mülga alt bent: 17/09/2004 - 5234 S.K./33. md.)

h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,

n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.” fiil ve halleri işleyenlerin, fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulacağı hükmü yer almaktadır.

Davalı idarece üzerime atılı disiplin suçu sabit değildir. Gerçekleşmemiştir.

Soruşturma usulüne göre yapılmamıştır.

Soruşturmada gösterdiğim tanıklar dinlenmemiştir.

Savunmam alınmamıştır.

Yetkili disiplin kurulu usulüne göre oluşmamıştır.

Geçmiş sicillerim diğer hususlar değerlendirilerek bir alt ceza hususu görüşülmemiştir.

Bu nedenle, işbu davayı zorunda kaldık.

 

YASAL DELİLLER:  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM:

Açıklanan nedenlerle : ….. olarak görev yapmakta iken 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 125. maddesinin (D) fıkrasının .. bendine göre bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesine ilişkin  ...... tarih ve  ….….. sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle oksun kalacağım parasal haklarımın yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesine ayrıca 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağından YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA, ileride avukat tutmam halinde avukatlık giderleriyle yargılama giderlerinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini istemekteyim.

Gereğini arz ederim.  …../…../…..

 

İSİM

İMZA

 

EKLER:

1- Dava konusu işlem

2- Başvurular

3-Diğer deliller

5-Emsal kararlar


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi