672 S Khk İle İhraç Edilenler Aihm Başvurusu

672 S Khk İle İhraç Edilenler Aihm Başvurusu

OLAYLARA VE ŞİKÂYETLERE DAİR AÇIKLAMALAR

I.OLAYLAR

1-        1 Eylül 2016 tarihli ResmiGazetede (RG) yayımlanarak yürürlüğe giren ve 21 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında kararlaştırılan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 1. maddesine göre, “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır.” Başvurucu, RG’deaçıkça ismi zikredilerek bahse konu KHK’nın belirtilen hükmü gereği, bir daha kamu görevinde çalışamayacak şekilde kamu görevinden çıkarılmıştır. Bu çerçevede AİHS’de korunan birçok temel hakkı ihlal edilmiştir.

 

II.       ŞİKÂYETLER

A-       ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLALİ (AİHS m. 6)

1-        Somut olaydaki uyuşmazlığa AİHS’nin 6. Maddesi uygulanır

2-        Somut olayda kamu görevlisi olan başvurucu ile idare arasında, yasa niteliğinde olan bir OHAL KHK’sı ile kamu görevinden çıkarmaya dair uyuşmazlık ortaya çıkmıştır. Kural olarak kamu görevlileri ile idare arasındaki uyuşmazlıklar AİHS’nin 6. maddesinin kapsamına girer. İstisnai olarak, sadece iki koşulun birlikte olması kaydıyla, bu türden uyuşmazlıklar kapsam dışında tutulmuştur. Söz konusu uyuşmazlık yasa ile açıkça yargı denetimi dışında tutulmuş olmalı (1. kriter) ve yargı denetimi dışında tutma hali, devletin çıkarları açısından objektif gerekçelerle gerekçelendirilmelidir (2. kriter) (Eskelinen ve diğerleri/Finlandiya (BD), 19.4.2007, para. 62).Ayrıca kamu görevinden çıkarma eğer yasal bir düzenleme ile yapılmışsa, göreve son veren yasadan önceki kanunlar başvurana dava açma hakkı vermekte idiyse, söz konusu uyuşmazlık, AİHS’nin 6. maddesinin kapsamına girer (Baka/Macaristan (BD), 23.6.2016) ve adil yargılanma hakkının gereklerine uygun bir yargılama sonucu karara bağlanmalıdır. geniş açıklamalar word belgelerinde mevcuttur....


Kaynak : https://twitter.com/neyapilabilirYorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi