Khk'lılara emsal olabilecek yargıtayın işe iade kararı

khk İşe İade Yargıtay Emsal Kararı


KHK’lılara emsal olacak işe iade kararı


15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilân edilen ve Türkiye’nin kâbusu haline dönüşen olağanüstü hal (OHAL) ile 100 binlerce kişi ya işinden oldu ya da geçici görevden uzaklaştırma ile karşılaştı.


Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurular ise işlevsiz olmakla eleştirilen OHAL Komisyonu’na havale edilirken yerel mahkemeden emsal sayılabilecek bir karar çıktı. Evrensel’de yer alan habere göre, Mersin Akdeniz Belediyesi’nde taşeron işçi olarak çalışırken 672 sayılı KHK gerekçe gösterilerek işten atılan ve konuyu yargıya taşıyan B.G. işe iade dâvâsını kazandı.  Söz konusu işçi hakkında Mersin Emniyet Müdürlüğü’nce ‘PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine aidiyeti, iltisaki ve irtibatı tesbit edildiğini’ öne sürdüğü ve bu belge gerekçesiyle işten atılan B.G.’nin sürdürdüğü hukuk mücadelesinde emsal olabilecek bir karar çıkmıştı. 


Savcılar ve hakimler yoğun bir baskı altında 


Mersin 2. İş Mahkemesi tarafından dava talebi reddedilen B.G., Adana Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi’ne yaptığı başvuru sonucu açılan dâvâyı kazandı. Bölge Adliye Mahkemesi ise Mersin 2. İş Mahkemesi’nin verdiği kararın aksine dava talebini kabul ederek, iş akdi feshi kararının iptaline ve B.G.’nin aynı taşeron şirkette işe iadesine karar verirken B.G.’nin avukatı Özgür Çağlar, “Hukuk devletinde kişiye ilişkin somut belgelerin olması gerekiyor. Somut bir belge, delil yok. Bu kararın emsal karar olması beklentisindeyiz. Umudumuz bu yönde” görüşünü dile getiriyor. İş Mahkemesi hâkiminin kendisine, “İstediğim kararı vicdanen veremiyorum. Benim tayinim çıkacak bu yüzden davayı birkaç ay sonraya erteliyorum. Çünkü ret kararı vermek istemiyorum” dediğini aktaran Çağlar, hâkimlerin baskı altında olduğunu belirterek, “Türkiye’nin her yerinde savcılar, hâkimler yoğun bir baskı altında. Davaları kabul etme gibi bir şansları yok. Aslında işçinin dâvâsında haklı olduğu görüyor, biliyor. Hatta bunu işçinin avukatına bile dile getiriyor, ama korkudan karar veremiyor” ifadesini kullanıyor.

Haber : http://www.yeniasya.com.tr

 T.C. ADANA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

8. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2018/970

KARAR NO  : 2018/767


TARAFLARIN İDDİALARININ VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:

Davacı vekilinin 11/04/2017 tarihli dava dilekçesiyle;davacının davalı belediye bünyesindeki çeşitli alt işverenler nezdinde 15/01/2010 tarihinden bu yana aralıksız çalıştığını,belediye bünyesindeki bu çalışmasının iş akdinin fesih tarihi olan 20/03/2017 tarihine kadar devam ettiğini,davacının işe girdiği tarihten işten ayrıldığı tarihe kadar Akdeniz Belediyesi bünyesinde çalıştığını,davalı belediye üst işveren konumunda olduğunu,çalışma süresince alt işverenler değişse bile davacının çalışmasına kesintisiz olarak devam ettiğini,davacının çalıştığı süre boyunca Fen İşleri Daire Müdürlüğüne bağlı olarak Oto Elektrik işinde hizmet verdiğini,davacının iş akdinin Mersin Emniyet Müdürlüğünün yaptığı tahkikat ve 672 sayılı Kanun Hükmünde kararname gerekçe gösterilerek feshedildiğini,davacının öncesinde herhangi bir bildirim yapılmadığını,davacının savunmasının alınmadığını,ihbar tazminatının ödenmediğini ve bu konudaki yasal şartların hiç birine uyulmadığını belirterek davalı işveren tarafından gerçekleştirilen iş akdinin feshi işleminin geçersizliğine ve davacının işe iadesine,davacının yasal sürede işe başvurmasına


rağmen davalı şirketin İş Kanununun 21. Maddesi gereğince işçiyi 1(bir) ay içinde işe başlatmaması halinde,davalılar müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmasına,ödenmesi gereken tazminat miktarının 8 aylık brüt ücret olarak belirlenmesine,kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için davacının hak kazanacağı 4 aya kadar olan ücret ve diğer haklarının davalılar tarafından müştereken ve müteselsilen davacıya ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.


 irtibatı olan kamu personeline ilişkin tedbirlerin alınmasını amaçlandığını belirterek davanın Görevsizlik ile davacı belediye yönünden husumetten ve süre yönünden reddine,dava şartkları oluşmadığından usul ve yasaya aykırı davanın esastan reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.


İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

İlk derece mahkemesi tarafından,

"1-DAVANIN REDDİNE, " karar verilmiştir.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:

Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle;Davacının davalı Belediye bünyesinde ki çeşitli alt işverenler nezdinde 15/01/2010 tarihinden bu yana iş akdinin feshine kadar oto elektrikçi olarak aralıksız çalıştığını, davacının işe başladığı tarihten bu yana Akdeniz Belediyesi bünyesinde çalıştığını, davalı belediyenin üstişveren olduğunu, davacının iş akdinin Mersin Emniyet Müdürlüğünün yaptığı yaptığı tahkikat ve 672 sayılı KHK gerekçe gösterilerek feshedildiğini, davacıya herhangi bir bildirim yapılmadığını, davacının kamu personeli olmadığını, davalı belediyenin altişverenlerinde hizmet veren taşeron işçisi olduğunu, davacının iş akdinin feshedildiğini bildiren yazıda hiçbir somut delil olmadığını, davacının çalıştığı süre içerisinde hiç bir kimse ile sorun yaşamadığını, işyerine düzenli gelip gittiğini, işlerini aksatacak herhangi bir davranışının bulunmadığını, davacının iş akdinin haksız ve bildirimsiz bir şekilde feshedildiğini, yerel mahkeme kararının kaldırılarak, davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.


Davalı Akdeniz Belediyesi vekili istinaf dilekçesinde özetle; Yerel mahkemenin vermiş olduğu davanın reddi kararına bir diyecekleri olmadığını, hüküm kısmında yer alan taraflarca yapılan yargılama giderlerinin ilgili taraf üzerinde bırakılmasına ve taraflar lehine vekalet ücretine taktirine yer olmadığı yönündeki kararların usul ve yasaya aykırı olduğunu, yargılama giderlerinin haksız çıkan tarafa yükletilmesine karar verilmesi gerektiğini, davalı belediye lehine vekalet ücretine hükmedilmesi ve yargılama giderlerinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.


DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE:

Dairemizce istinaf incelemesi HMK.nun 355. maddesi gereğince istinaf sebepleriilebağlı olarak ve kamu düzenine aykırılık hususları da gözetilerek yapılmıştır.


Davalı tarafça davacıya 20/03/2017 tarihli yazı ile "Sayın Barış Gül, firmamız tarafından çalıştırılmakta olan persoleller hakkında Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan tahkikat sonucunda 14/03/2017 tarih ve 49079963-951.01.15-E-1008 sayılı yazı ile hizmet verdiğimiz Akanez Belediyesi Başkanlığına gönderilen yazıya istinaden ve hizmet verdiğimiz Akdeniz Belediyesi Başkanlığı Özel Kalem müdürlüğü taraından tarafımıza gönderilen 17/03/2017 tarihli ve 21068198-913.01-188 sayılı yazıya istinaden PKK /KCK ve FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı ve irtibatı tespit edildiği belirtilen personeller arasında olmanız nedeni ile 672 Sayılı Kanun hükmünde kararname doğrultusunda yukarıda belirtilen taraımıza ulaştırılan yazıda isimleri verilen personellerimizden olmanızdan dolayı hakkınızda işlem yapılması gerekmiş olup bu netice itibarı ile iş akdiniz fesih edilmiştir" şeklinde fesih ihbarında bulunulmuştur.

Davacının iş sözleşmesininfeshine dayanak yapılanbelge Dairemizce istenmiş, 19010095296 TC numaralı Barış Gül hakkında PKK Terör Örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı işlem yapıldığı, Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 18/04/2006 gün 2005/69 Esas, 2006/93 Karar sayılı ilamı ile beraat ettiğinin bildirildiği, davacıya atfedilen başkaca 667 Sayıl KHK uyarınca terör örgütlerine aidiyet, iltisak veya irtibatının bulunduğuna ilişkin belge bulunmadığı, atfedilen suçtan da beraat ettiği, feshin geçerli sebebe dayandığının davalı tarafça ispatlanamadığı göz önüne alındığında, davacının işe iadesine karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesi yerinde bulunmadığından, davacı tarafın istinaf taleplerinin kabulü ile 353/b-2 maddesi uyarınca yerel mahkeme kararının kaldırılarak davanın kabulüne karar vermiş aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.


H Ü K Ü M/

I-         Davanın KABULÜNE,

a-        Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının 3 HİL Mühendislik İnşaat Bilgisayar Sosyal Hizmetler Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. nezdinde İŞE İADESİNE,

b-        Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde davalılar tarafından müştereken ve müteselsilen ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi dikkate alınarak takdiren davacının 5 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE;

c-        Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalılardan müştereken ve müteselsilentahsilinin GEREKTİĞİNE;"

d-        Alınması gereken 35,90 TL harçtan peşin alınan 31,40 TL nin mahsubu ile bakiye 4,5 TL nindavalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

e-        Davacının yaptığı 117,70 TL yargılama gideri ile 62,80 TL harç olmak üzere toplam: 180,50 TL nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak DAVACIYA VERİLMESİNE,

f-         Davalılar     tarafından  yapılan         yargılama    giderlerinin           kendi            üzerinde

bırakılmasına,

g-        Davacı lehine hesap ve takdir edilen 2.180,00 TL vekalet ücretinin

davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak DAVACIYA VERİLMESİNE, II-İstinaf karar harcı bakımından;

-Davacının istinaf başvurusu kabul edildiğinden peşin alınan istinaf harcının talep halinde iadesine,

-İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından istinaf vekalet ücret taktirine yer olmadığına,

-Kararın taraflara tebliği ile harç tahsil müzekkeresi yazılması işlemlerinin ilk derece mahkemesi tarafından yapılmasına,

Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, ilk derece mahkemesi tarafından verilen, karar tarihinde yürürlükte olan 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 8/a maddesi uyarınca KESİN olmak üzere 09/05/2018 tarihinde oy birliği ile karar verildi.                                                                                 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi