Asılsız Dedikodu Yargıtay Emsal Kararı

Asılsız Dedikodu Yargıtay Emsal Kararı

22. Hukuk Dairesi        

2017/24883 E.  ,  2019/19215 K.

 

"İçtihat Metni"

 

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : ALACAK

 

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin davalıya ait hastanede 21/07/2008-30/06/2014 tarihleri arasında hasta bakıcı olarak çalıştığı, sürekli maruz kaldığı hakaret ve tehditlere itiraz ettiği, fazla mesai ve genel tatil ücretlerini talep ettiği için işten çıkartıldığı, fazla mesai ve genel tatil ücreti alacağının bulunduğu iddiası ile kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ve genel tatil ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını istemiştir.

Davalıların Cevabının Özeti:

Davalılar, davanın reddini istemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, yapılan yargılama neticesinde davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Taraflar arasında davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıp kazanmadığı hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

Somut olayda; davacı sürekli maruz kaldığı hakaret ve tehditlere itiraz ettiği, işçilik alacaklarının ödenmesini istediği için işten çıkartıldığını iddia etmiş, davalı kurum ise davacını iş akdinin hastanede çalışan personeller hakkında ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı olan iftira ve dedikodu yaratması sebebiyle feshedildiğini savunmuş, mahkemece dinlenen tanık beyanlarından davacının aynı işyerinde çalışan iki çalışan hakkında aldatma konusunda şüphelendiğinden bahisle dedikodu yaptığı, davacının bu davranışının iş sözleşmesinin ağır ihlali niteliğinde olduğu, işveren tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayandığının kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verildiği belirtilmiş ise de, dosya kapsamına göre davacının iddia edilen dedikodulara karıştığına dair somut delil bulunmadığı, davacı ile birlikte aynı nedenle işten çıkartılan kişilerin aynı işyerinde çalışan iki çalışanı birlikte sigara içerken gördükleri yönünde beyanlarının bulunduğu, bu beyanların iddia adilen dedikodulara kaynak oluşturduğu kabul edilecek olsa bile bunun ancak geçerli fesih nedeni olabileceği anlaşıldığından, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının kabulü gerekir iken yanılgılı değerlendirme ile reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi