Site Yönetiminin Sorumluluğu Yargıtay Kararı

Site Yönetiminin Sorumluluğu


T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/6918

K. 2008/11718

T. 10.11.2008


KAT MALİKLERİ KURULUNCA YÖNETİCİ ATANMASI ( Anataşınmaza Yapılan Kat Malikleri Kurulu Toplantısında Yasal Yönetici Seçildiğinden Mahkemece Davalı Yöneticinin Sözü Edilen Borçları Yatırmamakta Herhangi Bir Kusuru Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )

YÖNETİCİNİN KUSURLU BULUNUP BULUNMAMASI ( Kat Malikleri Kurulu Toplantısında Yasal Yönetici Seçildiğinden Mahkemece Davalı Yöneticinin Sözü Edilen Borçları Yatırmamakta Herhangi Bir Kusuru Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )

APARTMAN YÖNETİCİSİNİN SORUMLULUĞU ( Anataşınmaza Yapılan Kat Malikleri Kurulu Toplantısında Yasal Yönetici Seçildiğinden Mahkemece Davalı Yöneticinin Sözü Edilen Borçları Yatırmamakta Herhangi Bir Kusuru Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )

YÖNETİCİ ATANMASI ( Kat Maliklerinin Hem Sayı Hem de Arsa Payı Bakımından Çoğunluğu Tarafından Atanacağı )


634/m.34

ÖZET : Kat Mülkiyeti Yasasının 34. maddesine göre yönetici, kat maliklerinin hem sayı hem de arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. Yasanın bu buyurucu hükmü dikkate alındığında anataşınmaza, yapılan kat malikleri kurulu toplantısında yasal yönetici seçildiğinden mahkemece davalı yöneticinin sözü edilen borçları yatırmamakta herhangi bir kusuru bulunup bulunmadığının araştırılması bakımından işin esasına girilerek toplanacak delillere ve oluşacak sonuç doğrultusunda karar verilmesi gerekir.


 DAVA : Dava dilekçesinde davalının yönetici olduğu dönemde ödenmeyen SSK prim borçları ve su paraları nedeniyle oluşan 5.750 YTL.lik zararın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 


Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: 


KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde, davalı İbrahim Uygur’un yöneticilik yaptığı dönemde 2004 yılı Şubat-Aralık, 2005 Ocak-Şubat dönemine ait aidatları düzenli olarak topladığı halde bu döneme ait olan SSK prim borçlarını ve İz-Su’ya olan su borçlarını ödememesi nedeniyle kat maliklerinin 3.959 YTL SSK prim borcu ile gecikme faizleri, 1.791 YTL su borcu ile bunun faizi ödemelerine neden olduğunu ileri sürerek bu miktar alacağın tahsilini istemiş, mahkemece davalının yeni yönetici seçilmesine ilişkin kat malikleri kurulu kararı bulunmadığından bilirkişi raporu doğrultusunda davanın reddine karar verilmiştir. 


Dosya içindeki bilgi ve belgelerden, özellikle 11.1.2004 günü alınan ve kat malikleri karar defterine yazılmış bulunan karar içeriğinden; 26 bağımsız bölümden oluşan anataşınmazın 23 kat maliki ile alınan kararda yönetimin yeni yönetici İbrahim Uygur’a devredildiği anlaşılmaktadır. 


634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 34. maddesinin dördüncü fıkrasına göre yönetici, kat maliklerinin hem sayı hem de arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. Yasanın bu buyurucu hükmü dikkate alındığında anataşınmaza, yukarıda değinilen tarihte yapılan kat malikleri kurulu toplantısında yasal yönetici seçildiğinden mahkemece davalı yöneticinin sözü edilen borçları yatırmamakta herhangi bir kusuru bulunup bulunmadığının araştırılması bakımından işin esasına girilerek toplanacak delillere ve oluşacak sonuç doğrultusunda karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiştir. 


SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 10.11.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi